Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 154&155 | THÁNG 01&02/2019

Vốn con người, hoạt động khoa học–công nghệ và đổi mới sáng tạo: bằng chứng quốc tế

Phan Thị Bích Nguyệt, Trần Thị Hải Lý, Nguyễn Hồng Quân

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu thực hiện phân tích thực nghiệm mối quan hệ giữa khoa học-công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (STI) và vốn con người (VCN) của 50 quốc gia trong giai đoạn 1998–2016. VCN được tiếp cận dựa trên trình độ học vấn và chỉ số VCN tổng hợp, trong khi STI dựa trên cách tiếp cận kết quả đầu ra. Nhóm tác giả tìm thấy, STI có mối quan hệ cùng chiều và nhất quán với VCN. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách trong việc đẩy mạnh hoạt động STI thông qua những chính sách phát triển VCN của quốc gia.


Human Capital, Science & Technology and Innovation Activities: International Evidence

Abstract:

This study examines empirically the relationship between science, technology, innovation (STI) and human capital for a sample of fifty countries over the period from 1998 to 2016. Human capital is based on educational attainment and overall human capital index, while STI is based on outcome approach. We find that STI is consistently positively related to human capital. The finding is important for policymakers to accelerate innovation activi-ties through the country’s human capital development policies.