Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Ban biên tập

TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Thạch
+84 28 38.210.238
thachnn@hub.edu.vn

PHÓ TRƯỜNG PHÒNG
Phạm Thị Thúy Diễm
+84 28 38.210.238
diemptt@hub.edu.vn

THƯ KÝ TẠP CHÍ
Trần Thị Mạo
+84 28 38.210.238
maott@hub.edu.vn

BIÊN TẬP VIÊN
Võ Thị Thúy kiều
+84 28 38.210.238
kieuvtt@hub.edu.vn

THIẾT KẾ VÀ TRỊ SỰ
Nguyễn Phương Tường Lan
+84 28 38.210.238
lannpt@hub.edu.vn