Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Ban biên tập

TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Thạch
Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
thachnn@buh.edu.vn