Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Chính sách tạp chí

I. Đối với Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (tiếng Việt)

1. Bài viết là nghiên cứu gốc, chưa từng công bố trên sách, báo, tạp chí khác. Ban biên tập có quyền sửa chữa, rút ngắn bài theo yêu cầu của Tạp chí.

2. Để đảm bảo liêm chính học thuật, bài viết bắt buộc phải qua quy trình kiểm tra đạo văn.

3. Bài viết được trình bày trên file word, ngôn ngữ tiếng Việt, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, có cấu trúc của một bài báo khoa học.

  • Tên bài viết (tiếng Việt và tiếng Anh) không quá 20 từ; nói lên được nội dung chính của nghiên cứu hoặc vấn đề mà nghiên cứu muốn giải quyết;
  • Tóm tắt và Từ khóa (tiếng Việt và tiếng Anh) – mỗi phần Tóm tắt không quá 250 từ, Từ khóa trình bày theo thứ tự alphabet;
  • Nội dung (gồm các phần: giới thiệu; cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận; kết luận – gợi ý chính sách và kiến nghị giải pháp) chia thành các mục và tiểu mục được đánh số theo thứ tự: 1,2; 1.1,1.2; 1.1.1, 1.1.2, tên tiểu mục cần ngắn gọn;
  • Chú thích (nếu có) để ở cuối bài trước mục tài liệu tham khảo, đánh theo số thứ tự 1, 2, 3; Tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, không phiên âm hoặc chuyển ngữ;
  • Trích dẫn và Tài liệu tham khảo trình bày thống nhất theo chuẩn định dạng APA (American Psychological Association); liệt kê tài liệu đã sử dụng, trích dẫn trong bài viết;
  • Phụ lục (nếu có)

4. Trình bày Bảng, Hình và Công thức toán học: số bảng biểu, hình vẽ, phương trình được đánh số liên tục; trình bày ngắn gọn tên bảng biểu, hình vẽ và trích nguồn (tên của bảng biểu ghi phía trên bảng, tên của hình vẽ ghi phía dưới hình).

  • Công thức toán học phải được dùng Mathtype. Các công thức trình bày trong bài viết phải giữ nguyên định dạng, không chuyển (convert) qua dạng ảnh (picture). Các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phải - ví dụ:  GDPmp = Cp +Ip +Cg + X – M   (1).
  • Các bảng dữ liệu trình bày trong bài viết được ghi thống nhất là Bảng. Sử dụng định dạng bảng (table), trình bày dạng gốc không chuyển (convert) qua dạng ảnh (picture).
  • Các đồ thị, biểu đồ, sơ đồ, hình vẽ trong bài được ghi thống nhất là Hình. Để đảm bảo chất lượng hình ảnh, tác giả cần đính kèm file gốc bằng Microsoft Excel, file ảnh gốc (jpeg, bmp, gif, png), chương trình đồ họa thiết kế khác (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator…) hay đường dẫn trên Internet nếu hình được tải xuống.

5. Cuối bài viết cần ghi rõ họ tên, tên cơ quan và địa chỉ, điện thoại, email của tác giả chính.

6. Các bài viết được Tạp chí xử lý theo đúng quy trình duyệt đăng khi đáp ứng đủ hai yêu cầu: (i) Bài viết phải được gửi trên hệ thống nhận bài trực tuyến của tạp chí tại địa chỉ https://ajeb.hub.edu.vn/vi/auth/login; và (ii) Tác giả xác nhận đồng ý đóng phí xử lý bài khi bài viết được chấp nhận duyệt đăng.

          Với bài viết tác giả đã gửi về Tòa soạn, đề nghị tác giả không gửi bài viết cho Tạp chí khác, khi chưa có ý kiến từ chối đăng của Tòa soạn.

          Bài viết không sử dụng, Tòa soạn xin phép không trả lại bản thảo.   

II. Đối với Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (tiếng Anh)

1. Thông tin chính sách của Tạp chí tiếng Anh vui lòng truy cập vào đường link sau: 

                                     https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/ajeb

2. Nhằm khuyến khích xuất bản chất lượng cao của AJEB, như một phần trong chính sách của Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, một số ít bài viết ngoại hạng có sử dụng phương pháp và tiếp cận mới, phù hợp với tôn chỉ và mục đích của AJEB trong mỗi số có thể được chọn để trao thưởng. Phần thưởng tối đa là 24 triệu đồng Việt Nam. Giá trị phần thưởng này có thể thay đổi phụ thuộc vào chính sách của Nhà trường mỗi năm.  

                                                                                                     Ban Biên tập