Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Đạo đức xuất bản

Vui lòng xem các trang thông tin của chúng tôi về đạo đức trong xuất bản.

Tuyên bố về lợi ích

Tất cả các tác giả phải thông tin đầy đủ về những khoản tài trợ tài chính của tổ chức hoặc cá nhân có ảnh hưởng trực tiếp đên công việc, lợi ích của họ. Ví dụ như các lợi ích về tiềm năng cạnh tranh bao gồm việc làm, tư vấn, quyền sở hữu cổ phiếu, tiền thù lao, bằng chứng chuyên gia được trả tiền, đơn đăng ký/đăng ký bằng sáng chế và trợ cấp hoặc tài trợ khác. Tác giả phải thông tin đầy đủ những lợi ích này ở hai nơi:

1. Thông báo tóm tắt về lợi ích trong trang tiêu đề (nếu phản biện kín hai chiều) hoặc file  bản thảo (nếu phản biện kín một chiều). Nếu không có lợi ích để khai báo thì vui lòng nêu rõ điều này: “Tuyên bố về lợi ích: không”. Bản thông báo tóm tắt này sẽ được công bố nếu bài viết được chấp nhận đăng.

2. Bản công bố chi tiết về lợi ích, tạo thành một phần trong hồ sơ chính thức của Tạp chí. Điều quan trọng là lợi ích tiềm năng phải được công bố ở cả hai nơi với thông tin phù hợp.

Xác minh và cam kết

Cam kết  trong một bài báo ngụ ý rằng công trình nghiên cứu chưa được công bố trước đó (ngoại trừ công bố dưới dạng tóm tắt, một bài giảng được xuất bản hoặc luận án/luận văn học thuật); nó không được xem xét để công bố ở nhà xuất bản khác; việc phát hành ấn phẩm của công trình nghiên cứu được tất cả các tác giả chấp thuận, đồng thời được chấp thuận bởi các cơ quan có trách nhiệm nơi công trình nghiên cứu được thực hiện. Đồng thời khi công trình nghiên cứu được chấp nhận, nó sẽ không được xuất bản ở bất kỳ một nơi nào khác trong cùng một hình thức, bằng tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác, bao gồm cả điện tử mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyền. Để xác minh tính nguyên bản, bài viết của bạn có thể được kiểm tra bằng dịch vụ phát hiện đạo văn Turnitin.

Sử dụng ngôn ngữ trung lập

Ngôn ngữ trung lập thừa nhận sự đa dạng, truyền đạt sự tôn trọng đối với tất cả mọi người, nhạy cảm với sự khác biệt và thúc đẩy các cơ hội bình đẳng. Các bài viết không nên đưa ra các giả định về niềm tin hoặc cam kết của bất kỳ độc giả nào, không nên chứa bất cứ điều gì có thể ám chỉ rằng một cá nhân vượt trội hơn so với người khác vì lý do chủng tộc, giới tính, văn hóa hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác, và nên sử dụng ngôn ngữ trung lập xuyên suốt. Các tác giả cần đảm bảo rằng ngôn ngữ trong văn bản không bị sai lệch, ví dụ bằng cách sử dụng từ “anh ấy hoặc cô ấy”, “anh ấy/cô ấy' thay vì “anh ấy” hoặc “cô ấy” và bằng cách sử dụng các chức danh công việc không rập khuôn (ví dụ “chủ tọa” thay vì “ông chủ tọa” và “tiếp viên hàng không” thay vì “nữ chiêu đãi viên”).


Thay đổi quyền tác giả

Các tác giả được khuyến khích xem xét cẩn thận danh sách và thứ tự của các tác giả trước khi gửi bản thảo của họ và cung cấp danh sách các tác giả cuối cùng tại thời điểm nộp bản gốc. Bất kỳ sự bổ sung, xóa hoặc sắp xếp lại tên tác giả trong danh sách tác giả chỉ nên được thực hiện trước khi bản thảo đã được chấp nhận và chỉ khi được biên tập viên Tạp chí chấp thuận. Để yêu cầu thay đổi như vậy, biên tập viên phải nhận được những điều sau đây từ tác giả chịu trách nhiệm chính: (a) lý do thay đổi thứ tự trong danh sách tác giả và (b) xác nhận bằng văn bản (e-mail, thư) từ tất cả các tác giả mà họ đồng ý với việc bổ sung, loại bỏ hoặc sắp xếp lại. Trong trường hợp thêm hoặc xóa tên tác giả, điều này phải có xác nhận từ tác giả được thêm hoặc bị xóa.

Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ, biên tập viên mới xem xét việc bổ sung, xóa hoặc sắp xếp lại các tác giả sau khi bản thảo đã được chấp nhận. Trong khi biên tập viên xem xét yêu cầu, một ấn phẩm của bản thảo sẽ bị tạm hoãn việc công bố. Nếu bản thảo đã được xuất bản trong một số trực tuyến, bất kỳ yêu cầu nào được chấp thuận bởi biên tập viên sẽ được thực hiện trên một bản hiệu đính.

Bản quyền
Một khi bài báo được tạp chí chấp nhận, các tác giả sẽ được yêu cầu hoàn thành một “Thỏa thuận xuất bản Tạp chí”. Email thông báo sẽ được gửi đến tác giả chịu trách nhiệm chính nhằm xác nhận đã nhận bản thảo cùng theo mẫu “Thỏa thuận xuất bản Tạp chí” hoặc thỏa thuận này được thực hiện trên một liên kết trực tuyến.

Người đăng ký (Subscribers) có thể sao chép các bảng nội dung hoặc chuẩn bị danh sách các bài báo bao gồm tóm tắt để lưu hành nội bộ trong các tổ chức của họ. Điều này cần được sự cho phép của tạp chí để bán lại hoặc phân phối bên ngoài tổ chức và cho tất cả các công trình phái sinh khác, bao gồm tài liệu biên soạn và bản dịch. Nếu bao gồm các trích đoạn từ các công trình có bản quyền khác, tác giả phải được sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền và được quyền trích nguồn trong bài viết. Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á có các mẫu in sẵn để sử dụng bởi các tác giả trong những trường hợp này.

Quyền tác giả: Là tác giả, bạn ( hoặc tổ chức của bạn) có quyền nhất định để sử dụng lại công trình của bạn.