Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 112 | THÁNG 7/2015

Các yếu tố ảnh hưởng đến kênh cho vay trong truyền dẫn chính sách tiền tệ

Võ Xuân Vinh, Nguyễn Phúc Cảnh

Tóm tắt:

HEdPERF là một thang đo chất lượng dịch vụ giáo dục đại học (CLDVGDĐH) được phát triển trong lĩnh vực giáo dục tại Malaysia. Tuy nhiên, kết quả phát triển thang đo cho thấy, còn một số điểm cần làm rõ. Nghiên cứu này hướng đến việc điều chỉnh thang đo HEdPERF để áp dụng tại Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện thông qua phương pháp định tính và định lượng, sử dụng quy trình điều chỉnh thang đo kết hợp từ đề xuất của Hinkin (2005) và Nguyễn Đình Thọ (2011), áp dụng các phương pháp phân tích Cronbach’s Alpha, EFA, CFA, SEM, dựa trên dữ liệu thu thập trong các năm 2013, 2014 từ sinh viên của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (BUH). Kết quả nghiên cứu cho thấy, thang đo HEdPERF được điều chỉnh gồm năm thành phần là chất lượng hoạt động giảng dạy, chất lượng chương trình đào tạo, chất lượng phục vụ giao dịch hành chính và học vụ, chất lượng cơ sở vật chất, chất lượng tiện ích cộng thêm.