Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 112 | THÁNG 7/2015

Tác động của tín dụng nhỏ từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đến thu nhập của hộ nghèo tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Phạm Lê Thông, Phạm Trần Ngọc Hương

Tóm tắt:

Trong khoảng 10 năm gần đây, kể từ năm 2007 khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, thực hiện các cam kết của Hiệp định thương mại Việt-Mỹ, các cam kết kinh tế quốc tế khác, là thành viên của AEC và chuẩn bị thực hiện các cam kết TPP, mức độ hội nhập kinh tế của Việt Nam nói riêng và xu hướng toàn cầu hóa về kinh tế ngày càng lớn. Nhưng chúng ta cũng chứng kiến những biến động kinh tế khó lường trong và ngoài nước, đặc biệt là khủng hoảng tài chính Mỹ 2007-2008 mà nhanh chóng trở thành khủng hoảng kinh tế toàn cầu, với tác động lớn của nó đến nền kinh tế và hệ thống ngân hàng Việt Nam. Bài nghiên cứu này bàn đến nguyên nhân của khủng hoảng tài chính Mỹ, phân tích, đánh giá các biện pháp khắc phục của Chính phủ Mỹ và đưa ra một số liên hệ, khuyến nghị đối với Việt Nam. Trong số các nguyên nhân giả định của khủng hoảng này, cần nhấn mạnh việc cho vay dưới chuẩn, việc sử dụng rộng rãi thiếu kiểm soát các công cụ tài chính phái sinh, sự buông lỏng kiểm soát của nhà nước đối với hoạt động ngân hàng.