Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Hội thảo Quốc tế Kinh tế lượng lần thứ 5 | ECONVN2022

Chủ đề: Kinh tế lượng tài chính: Phân tích Bayes, bất định lượng tử và các chủ đề liên quan
Thời gian: 10-12/01/2022
Đia điểm: Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1

Xem thêm: Financial Econometrics: Bayesian Analysis, Quantum Uncertainty, and Related Topics | SpringerLink