Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 145 | THÁNG 4/2018

Cấu trúc vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới

Phạm Thị Vân Trinh

Tóm tắt:

Nghiên cứu này phân tích cấu trúc vốn (CTV) của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) Việt Nam trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới 2008–2009. Nghiên cứu sử dụng báo cáo tài chính của 67 công ty BĐS niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2008–2015 với mô hình hồi quy phân vị (Quantile regression). Kết quả nghiên cứu cho thấy, cơ cấu tài sản, quy mô doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, rủi ro trong kinh doanh có tác động tích cực đến CTV. Ngược lại, tốc động tăng trưởng và khả năng thanh toán có tác động tiêu cực đến CTV trên các phân vị khác nhau.


Determinants Capital Structure of Vietnamese Real Estate Business Firms During the Global Economic Crisis

Abstract:

This study explores the capital structure of Vietnamese real estate firms in the context of a global economic crisis. The study uses the financial statements of 67 real estate firms listed on the Hanoi Stock Exchange (HNX) and Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) between 2008 and 2015 with quantile regression model. The results of the study show that the analysis of the asset structure, enterprise size, corporate income tax, business risk positively affects capital structure. While growth, solvency, negative impact on capital structure on different units.