Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 145 | THÁNG 4/2018

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Oanh, Trần Thanh Phương Quỳnh

Tóm tắt:

Nghiên cứu này tập trung phân tích mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả kinh doanh (HQKD) của các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) tại TP. Hồ Chí Minh. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR) có tác động ngày càng lớn đến hình ảnh của các doanh nghiệp trong mắt khách hàng, đối tác, nhân viên và các bên có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động kinh doanh. Để giải đáp câu hỏi liệu việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp này có giúp cải thiện HQKD hay không, nhóm tác giả lựa chọn ngành BĐS - ngành hiện tại và tương lai có tầm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và môi trường sống hiện đại nhưng có thể gây ra nhiều biến đổi tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường tự nhiên và đời sống của con người. Nghiên cứu sử dụng ba mô hình hồi quy là FEM, REM và Pooled OLS dựa trên dữ liệu bảng giai đoạn 2011–2015 của 50 doanh nghiệp BĐS đã và đang thực hiện dự án tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, doanh nghiệp thực hiện CSR càng nhiều thì HQKD càng được cải thiện trên cả yếu tố tài chính và phi tài chính.


Relationship between Corporate Social Responsibility and Business Performance of Real Estate Firms in Ho Chi Minh City

Abstract:

This research features the relationship between corporate social responsibility and business performance of real estate firms in HCMC. Corporate Social Responsibility (CSR) has a growing considerable impact on businesses' image in customers, partners, employees and stakeholders. To answer the question of whether the implementation of corporate social responsibility helps improve business performance, the authors conduct CSR research on Real Estate - a sector of great influences on modern economy and standards of living but negative changes to the ecosystem, natural environment and human lives now and in the future. The quantitative research uses three regression models (FEM, REM and Pooled OLS) based on 2011-2015 panel data of 50 real estate firms that have been implementing projects in HCMC. The result indicates that the more CSR real estate firms perform, the better their business performance become in both financial and non-financial aspects.