Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 208 | Tháng 7/2023

Chiến thuật quản lý ấn tượng trong các báo cáo liên quan đến Covid-19: nghiên cứu về báo cáo thường niên của các công ty bảo hiểm niêm yết ở Bangladesh

Dewan Mahboob Hossain, MD. Saiful Alam, Mohammed Mehadi Masood Mazumder

Tóm tắt:

Mục đích - Mục đích của bài viết này là khám phá các phương pháp quản lý ấn tượng trong các bài diễn thuyết liên quan đến Covid.19 trong báo cáo thường niên của các công ty bảo hiểm ở Bangladesh.
Thiết kế/phương pháp nghiên cứu /phương pháp tiếp cận - Để thực hiện mục tiêu này, các tác giả đã tiến hành phân tích diễn ngôn về các câu chuyện của doanh nghiệp liên quan đến Covid-19 trong báo cáo thường niên mới nhất của các công ty bảo hiểm niêm yết. Sau đó, những phát hiện này được diễn giải qua lăng kính của lý thuyết quản lý ấn tượng, tuân theo các chiến lược quản lý ấn tượng được xác định bởi Caliskanskan et al. (2021).
Kết quả - Người ta thấy rằng các công ty đã cố gắng quản lý ấn tượng của các bên liên quan thông qua việc sử dụng ngôn ngữ một cách chiến lược. Có bằng chứng cho thấy các công ty đã sử dụng các chiến thuật quyết đoán và định hướng hiệu suất để gây ấn tượng với các bên liên quan của họ. Trong một số trường hợp, chiến lược phòng thủ đã được áp dụng.
Ý nghĩa thực tiễn - Nghiên cứu này sẽ tạo điều kiện nâng cao hiểu biết về giao tiếp của doanh nghiệp trong cuộc khủng hoảng Covid-19. Các nhà hoạch định chính sách sẽ có thể hiểu được tình trạng hiện tại của các thông tin tiết lộ liên quan đến Covid-19 và xem xét sự cần thiết phải đưa ra hướng dẫn có thể dẫn đến trách nhiệm giải trình tốt hơn trong cuộc khủng hoảng.
Tính mới/giá trị - Nghiên cứu này sẽ đóng góp vào nguồn tài liệu còn hạn chế về việc công bố thông tin liên quan đến Covid-19 trong bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển. Nghiên cứu này mới về mặt phương pháp vì nó áp dụng phân tích diễn ngôn và diễn giải các phát hiện thông qua lăng kính quản lý ấn tượng.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Ahmad, A. (2021), “Bangladesh's insurance industry outlook for 2021”, available at: https://www.metlife.com.bd/blog/insurance/bangladesh-insurance-industry-outlook-2021/ (accessed 21 August 2021).
 2. Ahmad, N.N.N. and Hossain, D.M. (2019), “Exploring the meaning of climate change discourses: an impression management exercise?”, Accounting Research Journal, Vol. 32 No. 2, pp. 113-128.
 3. Ahmed, H.U. (2021), “Reviving the insurance sector”, The Financial Express, 31 March, available at: https://thefinancialexpress.com.bd/views/reviving-the-insurance-sector-1617206821 (accessed 4 July 2021).
 4. Albitar, K., Gerged, A.M., Kikhia, H. and Hussainey, K. (2020), “Auditing in times of social distancing: the effect of Covid-19 on audit quality”, International Journal of Accounting and Information Management, Vol. 29 No. 1, pp. 169-178.
 5. Albitar, K., Al-Shaer, H. and Elmarzouky, M. (2021), “Do assurance and assurance providers enhance COVID-related disclosures in CSR reports? An examination in the UK context”, International Journal of Accounting and Information Management, Vol. 29 No. 3, pp. 410-428.
 6. Alshammari, A.A. and Altarturi, B.H.M. (2021), “Conduct of business regulation and covid-19: a review of the gulf insurance industry”, International Journal of Entrepreneurship, Vol. 25, Special Issue 2, pp. 1-14.
 7. Bolino, M.C., Kacmar, K.M., Turnley, W.H. and Gilstrap, J.B. (2008), “A multi-level review of impression management motives and behaviors”, Journal of Management, Vol. 34 No. 6, pp. 1080-1109.
 8. Bondarouk, T. and Ruel, H.J.M. (2004), “Discourse analysis: making complex methodology Simple”, in Lenio, T., Saarinen, T. and Klein, S. (Eds), Proceedings of the 12th European Conference on Information Systems, Finland.
 9. Bourmistrov, A. (2020), “From educating agents to change agents: experience of using foresight in accounting education”, Journal of Accounting and Organizational Change, Vol. 16 No. 4, pp. 607-612.
 10. Brennan, N.M., Guillamon-Saorin, E. and Pierce, A. (2009), “Impression management: developing and illustrating a scheme of analysis for narrative disclosures – a methodological note”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 22 No. 5, pp. 789-832.
 11. Caliskan, A.O., Esen, E. and Barkemeyer, R. (2021), “Impression management tactics in the CEO statements of Turkish sustainability reports”, Business Ethics, the Environment and Responsibility, Vol. 30 No. 4, pp. 485-506, doi: 10.1111/beer.12374.
 12. Carnegie, G.D., Guthrie, J. and Martin-Sardesai, A. (2022), “Public universities and impacts of COVID-19 in Australia: risk disclosures and organisational change”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 35 No. 1, pp. 61-73, doi: 10.1108/AAAJ-09-2020-4906.
 13. Cooley, S.C. and Cooley, A.B. (2011), “An examination of the situational crisis communication theory through the General Motors bankruptcy”, Journal of Media and Communication Studies, Vol. 3 No. 6, pp. 203-211.
 14. Coombs, W.T. (2007), “Protecting organization reputations during a crisis: the development and application of situational crisis communication theory”, Corporate Reputation Review, Vol. 10 No. 3, pp. 163-176, doi: 10.1057/palgrave.crr.1550049.
 15. Crovini, C., Schaper, S. and Simoni, L. (2022), “Dynamic accountability and the role of risk reporting during a global pandemic”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 35 No. 1, pp. 169-185, doi: 10.1108/AAAJ-08-2020-4793.
 16. Das, C.S. (2021), “Digitalisation in BD insurance industry”, The Financial Express, 5 March, available at: https://thefinancialexpress.com.bd/views/views/digitalisation-in-bdinsurance-industry-1614953370 (accessed 17 June 2021).
 17. Dijk, T.A. (1990), “The future of the field: discourse analysis in the 1990s”, TEXT, Vol. 10 Nos 1/2, pp. 133-156.
 18. Elmarzouky, M., Albitar, K., Karim, A.E. and Moussa, A.S. (2021), “COVID-19 disclosure: a novel measurement and annual report uncertainty”, Journal of Risk and Financial Management, Vol. 14 No. 12, p. 616, doi: 10.3390/jrfm14120616.
 19. Fearn-Banks, K. (1996), Crisis Communications: A Casebook Approach, Lawrence Erlbaum Associates, NJ.
 20. Fialho, A., Morais, A. and Costa, R.P. (2021), “Impression management strategies and water disclosures – the case of CDP A-list”, Meditari Accountancy Research, Vol. 29 No. 3, pp. 568-585.
 21. Florio, C. and Sproviero, A.F. (2021), “Repairing legitimacy through discourses: insights from the Volkswagen's 2015 diesel scandal”, Meditari Accountancy Research, Vol. 29 No. 3, pp. 524-542.
 22. Gelmini, L., Minutiello, V., Tettamanzi, P. and Comoli, M. (2021), “Rhetoric, accounting and accountability: COVID-19 and the case of Italy”, Sustainability, Vol. 13 No. 8, p. 4100, doi: 10.3390/su13084100.
 23. Haji, A.A. and Hossain, D.M. (2016), “Exploring the implications of integrated reporting on organizational reporting practice: evidences from highly regarded integrated reporters”, Qualitative Research in Accounting and Management, Vol. 13 No. 4, pp. 415-444.
 24. Haque, A., Mohona, N.T., Sultana, S. and Kulsum, U. (2021), “The impact of covid-19 on the insurance industry of Bangladesh”, Indian Journal of Finance and Banking, Vol. 6 No. 1, pp. 73-85.
 25. Higgins, C. and Walker, R. (2012), “Ethos, logos, pathos: strategies of persuasion in social/environmental reports”, Accounting Forum, Vol. 36 No. 3, pp. 194-208.
 26. Hoogheimstra, R. (2000), “Corporate communication and impression management – new perspectives why companies engage in corporate social reporting”, Journal of Business Ethics, Vol. 27 No. 1, pp. 55-68.
 27. Hossain, D.M. (2017), “Exploring the main discourses and power relations in the disclosure on social inequality issues in corporate narratives”, Unpublished doctoral thesis, International Islamic University Malaysia, available at: http://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/3152 (accessed 17 March 2021).
 28. Hossain, D.M., Ahmad, N.N.N. and Siraj, S.A. (2017), “Rhetoric as a form of persuasion in disclosing poverty-related CSR activities in corporate disclosures: the case of Bangladesh”, Asian Journal of Business and Accounting, Vol. 10 No. 2, pp. 105-135.
 29. Hossain, D.M., Alam, M.S., Mazumder, M.M.M. and Amin, A. (2021), “Gender-related discourses in corporate annual reports: an exploratory study on the Bangladeshi companies”, Journal of Accounting and Organizational Change, Vol. 17 No. 3, pp. 394-415.
 30. Howitt, D. and Cramer, D. (2011), Introduction to Research Methods in Psychology, 3rd ed., Pearson, London.
 31. Jackson, J.K., Weiss, M.A., Schwarzenberg, A.B., Nelson, R.M., Sutter, K.M. and Sutherland, M.D. (2021), Global Economic Effects of COVID-19, Congressional Research Service, Washington, available at: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46270/70.
 32. John, J. (2020), “Bangladesh: covid-19 impacts on non-life business”, Asian Insurance Review, 28 October, available at: https://www.asiainsurancereview.com/News/ViewNewsLetter-Article/id/74321/Type/eDaily/Bangladesh-COVID-19-impacts-non-lifebusiness (accessed 12 July 2021).
 33. Karim, M.R., Shetu, S.A. and Razia, S. (2021), “COVID-19, liquidity and financial health: empirical evidence from South Asian economy”, Journal of Economics and Banking, Vol. 5 No. 3, pp. 307-323, doi: 10.1108/AJEB-03-2021-0033.
 34. Kim, S. and Liu, B.F. (2012), “Are all crises opportunities? A comparison of how corporate and government organizations responded to the 2009 flu pandemic”, Journal of Public Relations Research, Vol. 24 No. 1, pp. 69-85.
 35. LankaBangla (2020), “Covid-19 impact on Bangladesh economy”, available at: https://www.arx.cfa/-/media/regional/arx/post-pdf/2020/06/22/covid-19-impact-onbangladesh-economy.ashx (accessed 11 August 2021).
 36. Leary, M.R. and Kowlaski, R.M. (1990), “Impression management: a literature review and two-component model”, Psychological Bulletin, Vol. 107 No. 1, pp. 34-47.
 37. Mazumder, M.M.M. and Hossain, D.M. (2019), “Exploring the nature of risk disclosure in the annual report narratives of Bangladeshi pharmaceutical companies: an impression management perspective”, International Journal of Comparative Management, Vol. 2 Nos 3/4, pp. 273-296.
 38. Merkl-Davies, D.M., Brennan, N.M. and McLeay, S.J. (2011), “Impression management and retrospective sense-making in corporate narratives: a social psychology perspective”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 24 No. 3, pp. 315-344.
 39. Nguyen, C.T., Hai, P.T. and Nguyen, H.K. (2021), “Stock market returns and liquidity during the COVID-19 outbreak: evidence from the financial services sector in Vietnam”, Asian Journal of Economics and Banking, Vol. 5 No. 3, pp. 324-342, doi: 10.1108/AJEB-06-2021-0070.
 40. Papadopoulou, S. and Papadoupoulou, P. (2020), “The accounting profession amidst the Covid-19 pandemic”, International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 10 No. 2, pp. 39-59.
 41. Parker, L.D. (2020), “Australian universities in a pandemic world: transforming a broken business model”, Journal of Accounting and Organizational Change, Vol. 16 No. 4, pp. 541-548.
 42. Potter, J. and Wetherwell, M. (1987), Discourse and Social Psychology, Sage, London.
 43. Rahman, S. (2012), “Impression management motivations, strategies and disclosure credibility of corporate narratives”, Journal of Management Research, Vol. 4 No. 3, pp. 1-14.
 44. Rashid, M. (2020), “Revamping Bangladesh's insurance sector”, The Daily Star, 6 February, available at: https://www.thedailystar.net/business/news/revamping-bangladeshsinsurance-sector-1864063 (accessed 15 May 2021).
 45. Sandberg, M. and Holmlund, M. (2015), “Impression management tactics in sustainability reporting”, Social Responsibility Journal, Vol. 11 No. 4, pp. 677-689.
 46. Sawada, Y., Mahmud, M. and Kitano, N. (Eds), (2017),Economic and Social Development of Bangladesh: Miracle and Challenges, Palgrave-Macmillan, Tokyo.
 47. Schlenker, B.R. (1980), Impression Management: The Self-Concept, Social Identity, and Interpersonal Relations, Brooks-Cole, CA.
 48. Shaw, G. (2020), “Potential implications of Covid-19 for the insurance sector: how the coronavirus outbreak may impact insurers operationally and economically”, Deloitte Insights, 18 March, available at: https://www2.deloitte.com/uk/en/insights/economy/covid-19/impact-of-covid-19-oninsurers.html?id=us:2em:3pa:financial-services:eng:di:031720 (accessed 15 May 2021).
 49. Spraakman, G. (2020), “Ramification of Covid-19 on management accounting teaching and research”, Journal of Accounting and Organizational Change, Vol. 16 No. 4, pp. 593-598.
 50. Tonkiss, F. (2012), “Discourse analysis”, in Seale, C. (Ed.), Researching Society and Culture, Sage, Los Angeles, pp. 405-423.
 51. Ullah, M.S., Muttakin, M.B. and Khan, A. (2019), “Corporate governance and corporate social responsibility disclosures in insurance companies”, International Journal of Accounting and Information Management, Vol. 27 No. 2, pp. 284-300, doi: 10.1108/IJAIM-10-2017-0120.
 52. Vitenu-Sackey, P.A. and Barfi, R. (2021), “The impact of Covid-19 pandemic on the global economy: emphasis on poverty alleviation and economic growth”, The Economics and Finance Letters, Vol. 8 No. 1, pp. 32-43.
 53. Wodak, R. and Krzyzanowski, M. (2008), Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences, Palgrave-Macmillan, New York.
 54. World Bank (2020), “World Bank national accounts data”, available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=BD (accessed 15 August 2021).
 55. Yousuf, S. (2021), “Bangladesh: growth miracle or mirage”, available at: https://www.cgdev.org/blog/bangladesh-growth-miracle-or-mirage (accessed 5 June 2021).


Impression Management Tactics in Covid-19 Related Disclosures: A Study on the Annual Reports of Bangladeshi Listed Insurance Companies

Abstract:

Purpose - The purpose of this article is to explore the impression management practices in Covid-19 related discourses in the annual reports of the insurance companies in Bangladesh.

Design/methodology/approach - To fulfil this objective, the authors have conducted a discourse analysis of the Covid-19 related corporate narratives in the latest annual reports of listed insurance companies. The findings are then interpreted through the lens of impression management theory, following the impression management strategies identified by Caliskan et al. (2021).

Findings - It is found that companies tried to manage the impression of the stakeholders through the strategic use of language. There is evidence that the companies used assertive and performance-oriented tactics to impress their stakeholders. In few cases, defensive strategies were applied.

Practical implications - This study will facilitate improving the understanding of corporate communication during the Covid-19 crisis. Policymakers will be able to understand the current status of Covid-19 related disclosures and consider the necessity to provide guidance that may lead to better accountability during the crisis.

Originality/value - This study will contribute to the limited literature on Covid-19 related disclosure from the context of developing economies. This research is methodologically novel as it applies discourse analysis and interprets the findings through the lens of impression management.