Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 208 | Tháng 7/2023

Làm thế nào để đạt được quyết định chung với nhu cầu thỏa hiệp nhỏ nhất

Sofia Holguin, Olga Kosheleva

Tóm tắt:

Mục đích - Thông thường, lợi ích của mọi người không hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, khi nhiều người cần đưa ra quyết định chung, họ cần phải thỏa hiệp. Càng có nhiều người cùng phối hợp đưa ra quyết định thì càng có ít cơ hội để sở thích của mỗi người được xem xét một cách hợp lý. Do đó, khi một nhóm lớn người cần đưa ra quyết định, cần đảm bảo rằng quyết định này có thể đạt được bằng cách chia tất cả mọi người thành các nhóm quy mô nhỏ để quyết định này có thể đạt được sự thỏa hiệp giữa các thành viên trong mỗi nhóm. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích khi nào có thể thực hiện được sự thỏa hiệp như vậy.
Thiết kế/phương pháp nghiên cứu /phương pháp tiếp cận - Trong bài viết này, các tác giả sử dụng kết quả toán học gần đây về các tập lồi để phân tích vấn đề này và đưa ra kích thước tối ưu của các nhóm như vậy.
Kết quả - Các tác giả tìm thấy quy mô nhóm nhỏ nhất có thể đưa ra quyết định chung. Cụ thể, các tác giả cho thấy rằng trong những tình huống mà mỗi phương án được đặc trưng bởi N số lượng, có thể có quyết định chung nếu những người tham gia được chia thành các nhóm có quy mô N-và, nói chung, không thể có quyết định như vậy nếu những người tham gia được chia thành các nhóm quy môn-1.
Tính mới/giá trị - Điểm mới chính của bài viết này là, thứ nhất, nó trình bày vấn đề, mà theo hiểu biết tốt nhất của tác giả, chưa bao giờ được trình bày theo cách này trước đây, và thứ hai, nó cung cấp giải pháp cho vấn đề này.

 

Tài liệu tham khảo:

  1. Bárány, I. (2022), “Helly-type problems”, Bulletin (New Series) of the American Mathematical Society, Vol. 59 No. 4, pp. 471-502.
  2. Birch, B.J. (1959), “On 3N points in a plane”, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Vol. 55, pp. 289-293.
  3. Frick, F. and Soberón, P. (2020), “The topological Tverberg problem beyond prime powers”, posted on arXiv arXiv:2005.05251, available at: https://arxiv.org/abs/2005.05251
  4. Rockafeller, R.T. (1997), Convex Analysis, Princeton University Press, Princeton, NJ.


How to Reach a Joint Decision With the Smallest Need for Compromise

Abstract:

Purpose - Usually, people's interests do not match perfectly. So when several people need to make a joint decision, they need to compromise. The more people one has to coordinate the decision with, the fewer chances that each person's preferences will be properly taken into account. Therefore, when a large group of people need to make a decision, it is desirable to make sure that this decision can be reached by dividing all the people into small-size groups so that this decision can reach a compromise between the members of each group. The study's objective is to analyze when such a compromise is possible.

Design/methodology/approach - In this paper, the authors use a recent mathematical result about convex sets to analyze this problem and to come up with an optimal size of such groups.

Findings - The authors find the smallest group size for which a joint decision is possible. Specifically, the authors show that in situations where each alternative is characterized by n quantities, it is possible to have a joint decision if the participants are divided into groups of size n -- and, in general, no such decision is possible if the participants are divided into groups of size n - 1.

Originality/value - The main novelty of this paper is that, first, it formulates the problem, which, to the best of the authors’ knowledge, was never formulated in this way before, and, second, that it provides a solution to this problem.