Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 106+107 | THÁNG 01+02/2015

Kinh tế Việt Nam năm 2014 và triển vọng năm 2015

Nguyễn Chí Hải

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu dựa vào lý thuyết về kiểm soát nội bộ (KSNB) của COSO (Committee of Sponsoring Organization) để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu trong kiểm soát tín dụng xanh (TDX) tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Tác giả sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và ước lượng mô hình bằng phương pháp bình phương bé nhất (OLS) dựa trên kết quả khảo sát 165 lãnh đạo, nhân viên của 14 NHTM tại Việt Nam trong năm 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có bốn trong năm nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hoạt động TDX là môi trường kiểm soát, giám sát rủi ro, thủ tục kiểm soát và thông tin truyền thông. Từ đó, tác giả đề xuất gợi ý một số khuyến nghị nhằm nâng cao hoạt động kiểm soát TDX góp phần phát triển hoạt động ngân hàng xanh (NHX) tại Việt Nam.