Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 106+107 | THÁNG 01+02/2015

Nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro và giá trị của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phạm Thị Nhớ

Tóm tắt:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tiến hành kiểm định sự phù hợp của lý thuyết trật tự phân hạng (LTTTPH) trong việc xác định cấu trúc vốn (CTV) tối ưu dựa trên dữ liệu của 236 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM trong giai đoạn 2008-2013. Nghiên cứu được thực hiện theo 2 bước. Ở bước đầu tiên, ba mô hình nghiên cứu riêng biệt được sử dụng: (i) Trật tự phân hạng tổng hợp; (ii) Trật tự phân hạng phân tách; (iii) Điều chỉnh tỷ lệ nợ mục tiêu. Kết quả phân tích hồi quy các mô hình thể hiện rằng thuyết trật tự phân hạng chưa giải thích được quyết định lựa chọn CTV của các công ty tại Việt Nam. Nghiên cứu tiếp tục được thực hiện nhằm xác định và lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến lượng nợ được phát hành của các công ty. Kết quả nghiên cứu cho rằng, tỷ lệ nợ mục tiêu, tỷ số thị giá trên thư giá, lợi nhuận hoạt động và doanh thu có tác động đến lượng nợ được phát hành của công ty.