Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 113 | THÁNG 8/2015

Tổng quan lý thuyết về tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Tuấn, Đường Nguyễn Hưng

Tóm tắt:

Nghiên cứu tiến hành phân tích ảnh hưởng của nắm giữ tiền mặt (NGTM) đến giá trị doanh nghiệp (GTDN) của các công ty niêm yết Việt Nam bằng việc sử dụng dữ liệu bảng gồm 270 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giai đoạn 2008-2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại một mức tiền mặt nắm giữ tối ưu giúp tối đa hóa GTDN. Nếu lượng tiền mặt được nắm giữ cao hơn hay thấp hơn mức tối ưu sẽ giảm GTDN. Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện ra: dòng tiền, đòn bẩy tài chính và cơ hội tăng trưởng có mối quan hệ cùng chiều với lượng tiền mặt nắm giữ tại các doanh nghiệp.