Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 113 | THÁNG 8/2015

Vai trò cổ đông chiến lược đối với lợi nhuận các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Nguyễn Minh Hà, Lê Đỗ Hoàng Phúc

Tóm tắt:

Việc tạo kênh dẫn vốn đến với người nghèo trong sản xuất, kinh doanh là rất cần thiết để cải thiện thu nhập của những hộ nghèo. Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (CWED) là một trong những tổ chức được thành lập để thực hiện mục tiêu mang tín dụng đến với người nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của tín dụng nhỏ (TDN) từ CWED đến thu nhập của hộ nghèo tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, sử dụng phương pháp khác biệt trong khác biệt (Difference in Differences - DID) cùng với mô hình hồi quy OLS. Nghiên cứu sử dụng số liệu sơ cấp về đặc điểm, thu nhập và sự tham gia CWED giai đoạn 2011-2013 của 200 hộ nghèo ở 23 xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, việc tiếp cận TDN từ CWED có tác động tích cực lên thu nhập của hộ nghèo. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm thấy ảnh hưởng tích cực của đặc điểm hộ đến việc gia tăng thu nhập của hộ nghèo.