Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 160 | THÁNG 07/2019

Ảnh hưởng của hạn chế tín dụng đến năng suất lúa của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long

Cao Văn Hơn, Lê Khương Ninh

Tóm tắt:

Bài viết ước lượng ảnh hưởng của hạn chế tín dụng (HCTD) đến năng suất lúa của nông hộ trên cơ sở dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 1.168 nông hộ được chọn ngẫu nhiên ở các tỉnh (thành) thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Bước 1 của phương pháp ước lượng PSM với hồi quy Probit cho thấy, các yếu tố như giá trị đất, thu nhập, học vấn, giới tính của chủ hộ và khoảng cách đến tổ chức tín dụng (TCTD) có ảnh hưởng đến khả năng bị HCTD của nông hộ. Kết quả phân tích ở Bước 2 của phương pháp PSM sử dụng điểm xu hướng tính toán được ở Bước 1 chỉ rõ, chênh lệch năng suất lúa giữa các nông hộ không bị HCTD và nông hộ bị HCTD là 94 kg/1.000 m2 . Ngoài ra, khi mức độ HCTD giảm, năng suất lúa của nông hộ có xu hướng cải thiện.


Impacts of Credit Rationing on Rice Yield of Farming Households in the Mekong River Delta

Abstract:

This paper estimates the impact of credit rationing on rice yield of farmers in the Mekong River Delta (MRD) using a primary data set randomly collected from 1.168 farming households from various provinces and cities in the MRD. The first step of the PSM method with Probit estimator reveals that land value, income, education, gender of the household head and geographical distance to credit institutions have significant impacts on credit rationing facing farming households. The second step of the PSM method using the propensity scores estimated from the first step shows that the gap in rice yield between non-credit rationed households and credit rationed ones is 94 kg/1.000m2. Moreover, as credit rationing drops, rice yield of the farming households tends to rise.