Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 160 | THÁNG 07/2019

Đo lường kết quả kinh doanh bằng thang đo chủ quan: trường hợp các doanh nghiệp lớn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Hữu Đặng, Trần Thanh Liêm

Tóm tắt:

Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá sự tương quan giữa đo lường kết quả kinh doanh (KQKD) của các doanh nghiệp bằng thang đo chủ quan (Subjective measurement) và thang đo khách quan (Objective measurement) nhằm đề xuất thang đo KQKD thay thế khi các nhà nghiên cứu không tiếp cận được dữ liệu kinh doanh. Nghiên cứu sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha để kiểm định độ tin cậy của thang đo, sử dụng phương pháp phân tích tương quan Pearson để kiểm định sự tương quan giữa hai phương pháp đo lường. Số liệu được thu thập bằng bảng câu hỏi phỏng vấn 260 đáp ứng viên là lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng ban của doanh nghiệp lớn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự tương quan tích cực giữa đo lường KQKD bằng thang đo chủ quan với thang đo khách quan trong các doanh nghiệp lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long.


Measuring Firm Performance by Subjective Measurements: The Case of Large Firms in Mekong Delta

Abstract:

This study aims to identify the correlation between subjective measurements and objective measurements on firms’ performance and to propose an alternative measurement when researchers are not able to collect the firm’s data. The study uses the Cronbach’s Alpha coefficient to test the reliability of the scales and the Pearson correlation analysis method to test the correlation between the two measurement methods. The data of this research was collected by interviewing 260 employees who are leaders of departments of large enterprises in Mekong Delta. The result shows a positive correlation between subjective measurements and objective measurements on the performance of firms in Mekong Delta.