Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 160 | THÁNG 07/2019

Định giá quyền chọn sử dụng Garch và mô hình Black-Scholes: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Lê Thị Anh Đào, Ngô Văn Toàn

Tóm tắt:

Biến động là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc định giá quyền chọn (ĐGQC) nhưng rất khó dự báo. Do đó, vấn đề quan trọng là ở các phương pháp ước tính chính xác của bất ổn. Ước tính biến động có thể được sử dụng để xác định mức giá tương lai của cổ phiếu hay quyền chọn chứng khoán. Nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng, việc sử dụng biến động lịch sử trong mô hình ĐGQC khác nhau dẫn đến những thành kiến giá. Mô hình GARCH (1,1) có thể là một giải pháp cho vấn đề này. Các nghiên cứu hiện nay áp dụng mô hình GARCH (1,1) để ước tính sự biến động và áp dụng biến động này ước tính giá quyền chọn bằng mô hình Black-Scholes.


A Study on Options Pricing Using the Garch and Black-Scholes Model - Research in Vietnam

Abstract:

Volatility is an important factor for examining the effect of option pricing, although it is very difficult to forecast this factor. Therefore, it is critical to determine and employ an accurate estimation method for volatility. The volatility estimation can be used to determine the future price of stocks or stock options. Empirical studies have indicated that using historical volatility in option different pricing models could entail price biases. The GARCH (1.1) model can be a solution to this issue. The present study applies the GARCH (1,1) model to estimate the volatility and applies this volatility to estimate option pricing by the Black-Scholes model.