Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 160 | THÁNG 07/2019

Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hành vi chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại: trường hợp ở Việt Nam

Dương Trọng Đoàn, Nguyễn Hữu Huân

Tóm tắt:

Trong những năm gần đây, ngành ngân hàng ở Việt Nam đã có những bước phát triển lớn. Các công tác xác định rủi ro để đưa ra những quyết định đúng đắn cho các ngân hàng thương mại (NHTM) đã được chú trọng hơn, tuy nhiên các yếu tố nội sinh như cấu trúc sở hữu vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Nghiên cứu này được thực hiện để phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu với hành vi chấp nhận rủi ro, từ đó bổ sung một số yếu tố liên quan đến hiệu quả hoạt động của 20 ngân hàng tiêu biểu ở Việt Nam giai đoạn 2000–2017; đồng thời quan sát được hành vi tổng thể của ngành với đặc thù khu vực kinh tế mới nổi như Đông Nam Á và giúp các NHTM kiểm soát, cải thiện được quá trình quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, sự sở hữu tập trung tại các NHTM ở Việt Nam có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng, trong khi chưa tìm thấy bằng chứng về mối liên hệ giữa cấu trúc sở hữu và hành vi chấp nhận rủi ro.


The Relationship between Ownership Structure and Risk-Taking Behavior: A Study of Vietnamese Commercial Banks

Abstract:

The Vietnamese banking sector in recent years has made remarkable developments. Commercial banks have increasingly focused on risk determination works with an attempt to make proper decisions, but the internal factors such as ownership structure have not been paid sufficient attention. This study is conducted to identify the relationship between ownership structure and risk-taking behaviors of commercial banks, thereby incorporating performance factors of 20 typical banks in Vietnam in the period from 2000 to 2017. In addition, this study observes the overall behavior of the banking industry in emerging economic areas such as Southeast Asia. Finally, this study helps commercial banks to control and improve risk management process and operational efficiency. Research results indicate that centralized ownership in Vietnamese commercial banks has positive impacts on banks' performance while no evidence of the relationship between the ownership structure and risk-taking behavior has been found.