Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 151 | THÁNG 10/2018

Ảnh hưởng của vốn xã hội của lãnh đạo ngân hàng đến hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Vũ Cẩm Nhung

Tóm tắt:

Nghiên cứu tiến hành khảo sát 243 giám đốc và phó giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) tại TP. Hồ Chí Minh nhằm phân tích ảnh hưởng của vốn xã hội (VXH) của lãnh đạo ngân hàng đến hoạt động huy động vốn (HĐV) của NHTM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi kiểm định thang đo với cấu trúc gồm bốn thành phần, VXH của lãnh đạo ngân hàng là mạng lưới bạn bè, mạng lưới đồng nghiệp, mạng lưới đối tác kinh doanh và mạng lưới quan chức thuộc các cơ quan quản lý các cấp. Đồng thời, VXH của lãnh đạo ngân hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động HĐV của NHTM. Do đó, trong chiến lược phát triển của các NHTM Việt Nam, VXH của lãnh đạo ngân hàng là một nguồn lực cần được khai thác hiệu quả để nâng cao kết quả hoạt động HĐV của ngân hàng.


The Impact of Social Capital of Bank Leaders on Commercial Banks’ Capital Mobilization Activities: A Case Study in Ho Chi Minh City

Abstract:

This research conducted a typical survey and investigation of 243 directors and vice directors of commercial bank’s branches in Ho Chi Minh City to explore the impact of bank leaders’ social capital on capital mobilization activity of commercial banks in Vietnam.. We found that bank leaders’ social capital has positive impacts on commercial banks' capital mobilization activity. Also the results show that the social capital of bank leaders after measuring the scale of the structure is composed of four components: network of friends, network of colleagues, network of business partners and, network of officials of the management agencies at all levels. Also, bank leaders’ social capital has a direct impact on commercial banks' capital mobilization activities. Therefore, in the development strategy of Vietnamese commercial banks, social capital of leaders is a resource that needs to be exploited effectively in order to improve the results of commercial banks’ capital mobilization activity.