Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 151 | THÁNG 10/2018

Các nhân tố tác động đến giá trị tài sản thương hiệu: nghiên cứu trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Văn Thụy, Ngô Thị Xuân Bình

Tóm tắt:

Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh khốc liệt của thị trường tài chính như hiện nay, khi đối thủ của những tổ chức tài chính không chỉ trong nước mà còn là các tổ chức tài chính nước ngoài lớn mạnh, thương hiệu trở thành nhân tố trọng yếu của các ngân hàng thương mại (NHTM) để cạnh tranh và đứng vững trên thị trường. Một thương hiệu ngân hàng tốt, có uy tín và nhận được sự tin cậy cao của khách hàng là tác nhân có ảnh hưởng quyết định đến việc lựa chọn ngân hàng để giao dịch và gắn bó của khách hàng. Nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố tác động đến giá trị tài sản thương hiệu (GTTSTH) của 17 NHTM tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá trị tài sản của các NHTM chịu ảnh hưởng mạnh nhất bởi nhân tố lòng trung thành thương hiệu và sự liên tưởng thương hiệu. Đây là cơ sở để các nhà quản trị của NHTM có những giải pháp nhằm gia tăng GTTSTH, từ đó xây dựng và duy trì lòng tin của khách hàng.


Factors Impacting on Brand Equity: Evidence from Vietnam’s Commercial Banks

Abstract:

A strong brand is one of the most important assets of any company that want to achieve sustainable growth within the context of international integration and tough competition. Competitors of financial institutions in Vietnam are not only domestic but also foreign financial institutions. Banking business is based on the trust of customers. Unlike manufacturing sectors, a strong, reliable and highly trusted bank brand can influence the decision of customers to choose, use, maintenance and repurchase. This paper aims to provide empirical evidence of factors that affect bank brand equity in a specific context of the Vietnam’s banking sector. The findings indicate that assess values of commercial banks are most affected by two factors: brand loyalty and brand association. However, the results provide in-depth understandings of factors that impact on the brand equity. These findings support banking managers to prepare properly strategies to increase brand equity, build and maintain customers’ trust.