Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 151 | THÁNG 10/2018

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Trần Xuân Linh

Tóm tắt:

Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận (KNTC) tín dụng chính thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Dữ liệu khảo sát từ 156 DNNVV và phương pháp phân tích nhân tố khám phá được sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có bốn nhóm nhân tố ảnh hưởng đến KNTC tín dụng chính thức của DNNVV bao gồm năng lực của doanh nghiệp, bất cân xứng thông tin (BCXTT) giữa tổ chức tín dụng (TCTD) và doanh nghiệp, rào cản từ TCTD và KNTC thông tin của doanh nghiệp.Trong đó, năng lực của doanh nghiệp và BCXTT giữa TCTD và doanh nghiệp là những nhân tố có tác động mạnh nhất.


Factors Affecting Accessibility to Formal Credit of Small and Medium Size Enterprises in Ho Chi Minh City

Abstract:

This research was conducted to analyze factors affecting accessibility to formal credit of small and medium- sized enterprises (SMEs) in Ho Chi Minh (HCM) city. Primary data were collected from 165 SMEs. The result of this study reveal that SMEs’ capability, asymmetric information between financial institutions and SMEs, limited information accessibility of SMEs and barriers of financial institutions are four factors that affect Enterprises’ accessibility to formal credit. Among these factors, SMEs’ capability and asymmetric information are considered to have the strongest impact on SMEs’ accessibility to formal credit.