Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 122 | THÁNG 5/2016

Các nhân tố ảnh hưởng đến dòng kiều hối vào Việt Nam

Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Phạm Thu Thủy

Tóm tắt:

Bài viết sử dụng mô hình hiệu chỉnh sai số (Error Correction Model, ECM) nhằm xem xét mối tương quan giữa lạm phát, tỷ giá, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng sản phẩm quốc nội theo giá cố định với kiều hối của Việt Nam giai đoạn quý I/2005 đến quý I/2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có mối tương quan dài hạn giữa kiều hối với bốn biến số kinh tế kể trên. Trong ngắn hạn, kiều hối của Việt Nam có tương quan cùng chiều với chính nó với độ trễ lần lượt là 1 và 2 quý. Tỷ giá hối đoái, vốn FDI và tổng sản phẩm quốc nội theo giá cố định đều có tương quan ngược chiều lên kiều hối với độ trễ là 1, 2 và 3 quý; riêng lạm phát không có tương quan với kiều hối trong cả ngắn hạn và dài hạn. Nhìn chung, dưới tác động của các biến số kinh tế kể trên, kiều hối được chuyển về Việt Nam xuất phát chủ yếu từ động cơ bao bọc.