Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 122 | THÁNG 5/2016

Tác động của mức độ cạnh tranh đến khả năng sinh lời và rủi ro của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Vinh

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu tác động của mức độ cạnh tranh thị trường đến khả năng sinh lời (KNSL) của các ngân hàng thương mại (NHTM). Sử dụng phương pháp Moment tổng quát (GMM) hệ thống thông qua dữ liệu của 30 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007-2014, kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tập trung của NHTM Việt Nam càng cao thì sẽ giúp cải thiện KNSL và làm giảm rủi ro của ngân hàng. Về ảnh hưởng lâu dài, việc tăng KNSL và rủi ro của các ngân hàng hiện tại đều có ảnh hưởng quan trọng đến việc tăng KNSL và rủi ro trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, nghiên cứu phát hiện tăng vốn ngân hàng sẽ giúp cải thiện KNSL và làm giảm rủi ro của NHTM Việt Nam phù hợp với giả thuyết "Rủi ro đạo đức".