Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 122 | THÁNG 5/2016

Chính sách điều tiết giá và kiềm chế lạm phát tại Việt Nam

Nguyễn Trần Phúc

Tóm tắt:

Bài viết này phân tích vai trò của điều tiết giá (ĐTG) đối với kiềm chế lạm phát tại Việt Nam. Hai giai đoạn 2000-2007 và 2008-2014 được xác định là khác nhau về mức độ ĐTG của nhà nước. ĐTG ở giai đoạn sau theo hướng nới lỏng và ngày càng công nhận quy luật thị trường. Nghiên cứu xây dựng mô hình VAR cấu trúc để khám phá mối tương tác giữa lạm phát và các biến vĩ mô, thực hiện ước lượng cho giai đoạn 2000-2007, sau đó sử dụng kết quả ước lượng để dự báo lạm phát giai đoạn 2008-2014. Lạm phát dự báo được xem là các quan sát trong điều kiện ĐTG còn chặt chẽ, tính toán được nhờ đặc tính tương tác nội sinh của các biến trong mô hình. Kết quả phân tích cho thấy lạm phát trong điều kiện ĐTG chặt chẽ không thấp hơn lạm phát thực tế trong điều kiện điều tiết nới lỏng. Phân tích phân rã phương sai cũng không cho bằng chứng về khả năng kiềm chế lạm phát của chính sách ĐTG.