Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 122 | THÁNG 5/2016

So sánh hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp niêm yết

Vũ Thịnh Trường, Võ Hồng Đức

Tóm tắt:

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các nước mới nổi, trong đó có Việt Nam. Theo Tổng cục thống kê, DNVVN chiếm đến 97% tổng số các doanh nghiệp nhưng tỷ suất sinh lợi bình quân trong giai đoạn 2006-2011 thấp và có xu hướng giảm dần. Nghiên cứu này đo lường hiệu quả hoạt động của các DNVVN và doanh nghiệp niêm yết (DNNY) theo tiếp cận hiệu quả kỹ thuật (HQKT). Phương pháp biên ngẫu nhiên (SFA) được dùng để phân tích dữ liệu gồm 3.759 quan sát từ ba cuộc điều tra DNVVN gần đây nhất và 699 quan sát DNNY tại Việt Nam giai đoạn 2008-2012. Kết quả nghiên cứu chỉ ra hiệu quả hoạt động của các DNVVN dao động từ 52-54%, trong khi các DNNY có mức bình quân trên 80%. Nghiên cứu, không tìm thấy bằng chứng cho thấy DNVVN có hiệu quả trung bình cao hơn các DNNY.