Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 185 | Tháng 8/2021

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình: Nghiên cứu tại tỉnh Khánh Hòa

Trần Thị Kim Oanh, Nguyễn Việt Hồng Anh

Tóm tắt:

Bằng sự kết hợp phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phương pháp hồi quy bội, bài viết kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình (BHYT HGĐ) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Mẫu được khảo sát là 409 người trong diện tham gia BHYT HGĐ của Tỉnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có chín yếu tố tác động đến quyết định tham gia BHYT HGĐ tại tỉnh Khánh Hòa bao gồm: (i) Thái độ và chính sách về BHYT HGĐ; (ii) Ảnh hưởng xã hội; (iii) Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) bằng thẻ BHYT; (iv) Cảm nhận sự thuận tiện khi tham gia BHYT HGĐ; (v) Năng lực tổ chức quản lý, cán bộ nhân sự và công tác tuyên truyền; (vi) Nhận thức về BHYT HGĐ; (vii) Nhận thức về an sinh xã hội; (viii) Cảm nhận rủi ro; và (ix) Thu nhập. Trong đó, ngoài yếu tố “Cảm nhận rủi ro” có tác động nghịch chiều, các yếu tố còn lại có tác động cùng chiều đến quyết định tham gia BHYT HGĐ. Qua đó, bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách góp phần vào việc phát triển đối tượng tham gia BHYT HGĐ tại tỉnh Khánh Hòa.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Ajzen, i. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
 2. Ajzen, i., fishbein, m., lohmann, s., & albarracín, d. (2018). The influence of attitudes on behavior. The handbook of attitudes, 197-255.
 3. Assael, h. (1998). Consumer behavior and marketing action 6th edition south: western college publishing: cincinnati ohio.
 4. Bảo hiểm xã hội tỉnh khánh hòa (2018). Báo cáo tổng kết năm. Tỉnh khánh hòa: bảo hiểm xã hội.
 5. Briggs, w. M. (2019). Reality-based probability & statistics: solving the evidential crisis. Asian journal of economics and banking, 3(1).
 6. Bùi thị tuyết thanh (2020). Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn huyện chợ lách, tỉnh bến tre. Tạp chí khoa học - đại học cửu long, 19, 64-73.
 7. Bonfert, a., martin, a., & langenbrunner, j. (2013). Closing the gap—the global experience providing health insurance coverage for informal sector workers. Policy note, 19.
 8. Chu thị kim loan & nguyễn hồng ban (2013). Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện ở thành phố hà tĩnh. Tạp chí khoa học và phát triển, 11(1), 115-124.
 9. Cục thống kê tỉnh khánh hòa. (2018). Niên giám thống kê. Khánh hòa.
 10. Đặng thị lệ xuân (2011). Xã hội hóa y tế ở việt nam: lý luận – thực tiễn và giải pháp. (luận án tiến sĩ kinh tế), trường đại học kinh tế quốc dân, hà nội.
 11. Hair, j. F., anderson, r., tatham, r., & black, w. (1998). Multivariate data analysis prentice hall. Upper saddle river, nj, 730.
 12. Hair, j. F., celsi, m., ortinau, d. J., & bush, r. P. (2010). Essentials of marketing research (vol. 2): mcgraw-hill/irwin new york, ny.
 13. Hoàng trọng, & chu nguyễn mộng ngọc (2005). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với spss. Tp.hcm: nxb thống kê.
 14. Hung, n. T. (2019). Toward improved models for decision making in economics. Asian journal of economics and banking, 3(1).
 15. Lê minh tuyến (2017). Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự tham gia bảo hiểm y tế của nông dân trên địa bàn thành phố hà nội. (luận án tiến sỹ kinh tế), trường đại học kinh tế quốc dân, hà nội.  
 16. Lê thị bích thơ, trương thị thanh tâm, & võ văn tuấn (2017). Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân thành phố cần thơ. Tạp chí khoa học trường đại học cần thơ, 48, 20-25.
 17. Kwon, s. (2009). Thirty years of national health insurance in south korea: lessons for achieving universal health care coverage. Health policy and planning, 24(1), 63-71.
 18. Nguyễn đình thọ, & nguyễn thị mai trang. (2009). Nghiên cứu thị trường. Tphcm: nxb lao động.
 19. Nguyễn thanh lâm (2019). Nhân tố tác động đến việc tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại tỉnh tiền giang. (luận văn thạc sỹ), trường đại học kinh tế tp. Hồ chí minh.  
 20. Nguyễn thị xuân hương, mai thị thu thuỷ, & nguyễn như bằng (2018). Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân huyện trảng bom, tỉnh đồng nai. Tạp chí kinh tế & phát triển, 252(2), 113-122.
 21. Somanathan, a., tandon, a., dao, h. L., hurt, k. L., & fuenzalida-puelma, h. L. (2014). Moving toward universal coverage of social health insurance in vietnam: assessment and options: the world bank.
 22. Tabachnick, b. G., & fidell, l. S. (1996). Using multivariate statistics. Northridge: cal.: harper collins.
 23. Vũ ngọc huyên & nguyễn văn song (2014). Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện của nông dân tỉnh thái bình. Tạp chí khoa học và phát triển, 12(6), 853-861.
 24. Wang, c. & wang, t., trafimow. D. & talordphop. K.  (2020). Decision making versus testing: a changing of the guards in empirical research?. Asian journal of economics and banking, 4(2).


Factors Affecting The Decision to Participate in Household Health Insurance: A Case Study in Khanh Hoa Province

Abstract:

By a combination of the Exploratory Factor Analysis (EFA) method and multiple regression method, the article examines the factors affecting the decision to participate in household health insurance in Khanh Hoa province. The sample includes 409 people participating in the survey about household health insurance service of Khanh Hoa province. The results show that there are 9 factors having statistically significant impacts on the decision to participate in household health insurance in Khanh Hoa province including (i) Attitude and policy on household health insurance; (ii) Social influence; (iii) Quality of medical examination and treatment with the health insurance card; (iv) Feeling when participating in household health insurance; (v) Capacity of organization, management, human resources and propaganda; (vi) Awareness of household health insurance; (vii) Social security awareness; (viii) Feeling the risk and (ix) Income. In conclusion, the paper also suggests some policy implications related to promoting the participating in health insurance of Khanh Hoa province’s households.