Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 123 | THÁNG 6/2016

Ảnh hưởng của sự biến động địa từ đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu

Lại Cao Mai Phương

Tóm tắt:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của sự biến động địa từ đến suất sinh lời của VN-Index. Sử dụng dữ liệu hàng ngày của VN-Index và dữ liệu địa từ trường trong giai đoạn 28/7/2000 - 31/12/2014, tác giả đã tiến hành phân tích hồi quy tuyến tính và phân tích hồi quy logit. Với độ tin cậy 90%, kết quả nghiên cứu cho thấy trong những ngày có bão địa từ, tỷ suất sinh lời (TSSL) trung bình của VN-Index cao hơn so với những ngày bình thường từ 0,065% đến 0,072%. Xác suất để VN-Index tăng trong những ngày có bão địa từ gấp 1,065 lần so với những ngày bình thường. Nghiên cứu cũng đề xuất một số gợi ý nhằm giúp các nhà đầu tư (NĐT) có thể xây dựng tiêu chí đầu tư theo biến động địa từ trường cho VN-Index.