Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 123 | THÁNG 6/2016

Tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Huỳnh Thị Phương Thảo

Tóm tắt:

Trong điều kiện cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng gia tăng, yêu cầu cấp bách đặt ra cho các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam hiện nay là phải phát triển, đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ kinh doanh của mình, cả dịch vụ ngân hàng trong nước và dịch vụ ngân hàng quốc tế (DVNHQT). Nghiên cứu áp dụng phương pháp FEM (Fixed Effects Model), REM (Random Effects Model) và FGLS (Feasible Generalized Least Square) cho số liệu thu thập từ các báo cáo tài chính của 38 NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2014 nhằm xem xét tác động của DVNHQT đến hiệu quả hoạt động. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các NHTM Việt Nam nên mở rộng hoạt động huy động vốn ngoại tệ, hạn chế tín dụng ngoại tệ và đa dạng hóa các DVNHQT.