Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 123 | THÁNG 6/2016

Tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến cán cân thương mại tại Việt Nam

Lê Hoàng Phong, Đặng Thị Bạch Vân

Tóm tắt:

Mục đích của nghiên cứu này là nhằm phân tích tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến cán cân thương mại (CCTM) của Việt Nam trong giai đoạn 1986–2014, số liệu được thu thập từ nguồn Key Indicators for Asia and the Pacific 2014 (ADB). Trên cơ sở mô hình đa biến, bằng cách tiếp cận mô hình phân phối độ trễ tự hồi quy (Autoregressive Distributed Lag: ARDL) nhóm tác giả kiểm định mối quan hệ đồng liên kết (ĐLK) giữa các biến với kiểm định bound test và tính toán tác động dài hạn của các biến. Bên cạnh, mô hình ECM-ARDL được sử dụng để đánh giá các tác động ngắn hạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả trong ngắn hạn và dài hạn, tổng sản phẩm quốc nội và tỷ giá có tác động dương đến CCTM của Việt Nam, trong khi cung tiền có tác động dương trong ngắn hạn nhưng lại có tác động âm trong dài hạn.