Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 123 | THÁNG 6/2016

Tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng: bằng chứng thực nghiệm từ hệ thống ngân hàng Việt Nam

Bùi Ngọc Toản

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu kiểm định sự tác động của tăng trưởng tín dụng đến rủi ro tín dụng (RRTD) tại 19 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2008-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy RRTD bị tác động bởi tăng trưởng tín dụng ở năm hiện tại và tăng trưởng tín dụng trong quá khứ với độ trễ một năm. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm thấy tác động của quy mô ngân hàng đến RRTD.