Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 139 | THÁNG 10/2017

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản có vốn FDI tại tỉnh Khánh Hòa

Võ Văn Cần

Tóm tắt:

Mục tiêu nghiên cứu này là kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh (HQKD) của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong ngành thủy sản (NTS) tại Khánh Hòa trong giai đoạn 2011-2015. Kết quả phân tích hồi quy dữ liệu bảng cho thấy, HQKD của các doanh nghiệp được đại diện bởi tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) chịu tác động của các nhân tố: (i) tốc độ tăng trưởng tài sản; (ii) quy mô doanh thu; (iii) quy mô tổng tài sản; (iv) cấu trúc tài sản cố định. Tuy nhiên, phân tích này cũng chỉ ra rằng, HQKD được đo lường qua tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) không bị ảnh hưởng bởi các biến trong mô hình. Kết quả phân tích này giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định hợp lý nhằm nâng cao HQKD của các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng.


Factors affect performance of the fdi seafood firms in Khanh Hoa province

Abstract:

This article studied factors affecting performance of the FDI seafood firms in Khanh Hoa province in the period 2011-2015. The results of panel data regression analysis showed that the firms’ performance measured by return on assets (ROA) and return on sales (ROS) affected by the factors such as assets growth rate, revenue size, assets size and fixed assets structure. However, this article also indicated that the firms’ performance measured by return on equity (ROE) was not affected by the variables in the model. The analysis results could help managers make the right decisions in order to improve business efficiency of enterprises, particularly in the context of international economic integration deeply today.