Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 139 | THÁNG 10/2017

Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách thuế đối với hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại TP. Nha Trang

Lê Chí Công

Tóm tắt:

Nghiên cứu này sử dụng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi chi tiết với doanh nghiệp tại TP. Nha Trang. Mẫu nghiên cứu được chọn theo phương pháp hạn ngạch với 250/265 phiếu phát ra tại Thành phố Nha Trang. Sử dụng kỹ thật phân tích độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy, kết quả ủng hộ tất cả các giả thuyết nghiên cứu được đưa ra khi chỉ ra rằng ba nhân tố thuộc về chính sách thuế: (i) thuế suất; (ii) tính đơn giản của việc kê khai thuế và (iii) công tác kiểm tra thuế có tác động thuận chiều đến hành vi tuân thủ thuế (TTT) của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho phép các nhà nghiên cứu và quản lý ngành thuế có cái nhìn toàn diện đến vai trò đặc biệt quan trọng của chính sách thuế đến hành vi TTT của doanh nghiệp hiện nay.


The impact of tax policy on the tax compliance behavior of enterprises in Nha Trang City

Abstract:

This study applied face-to-face interview with enterprises in Nha Trang City using detailed questionnaires. The random sample was selected by using the quota method with 250/265 questionnaires delivered in Nha Trang City. The author employed Cronbach’s coefficient alpha, exploratory factor analysis and regression analysis for this research. We find that all of hypotheses are supported. The three factors such as: (i) Tax; (ii) Simplicity of tax declaration; and (iii) Tax inspection positively impact on the tax compliance behavior of enterprises. The research findings provide a comprehensive view for researchers and officials about the very important role of tax policy to the tax compliance behavior of enterprises.