Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 139 | THÁNG 10/2017

Ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Phạm Thị Huyền, Vũ Trí Dũng, Đỗ Thị Phi Hoài

Tóm tắt:

Các hiệp định thương mại tự do (FTAs) mà Việt Nam chính thức tham gia đặt ra nhiều thách thức lớn nhưng đồng thời tạo những cơ hội tốt cho nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nước này nói riêng, trong đó đáng chú ý là: (i) tăng cường khả năng cạnh tranh của các nền kinh tế bằng cách tạo ra các cơ hội cho các doanh nghiệp; (ii) hỗ trợ tăng trưởng và phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa qua việc tăng cường khả năng tham gia vào các chuỗi cung ứng. Tất nhiên, các FTAs cũng tạo ra nhiều áp lực đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi. Cách tiếp cận phân tích ngành cho phép đánh giá mức độ hấp dẫn của ngành chăn nuôi nói chung và ngành chăn nuôi gia cầm (CNGC) nói riêng tại Việt Nam. Có thể khẳng định, ngành CNGC Việt Nam vẫn có sức hấp dẫn đáng kể, đặc biệt là chăn nuôi công nghiệp. Do đó, cần có những giải pháp cho ngành CNGC và kiến nghị với các cơ quan quản lý, thể hiện những hoạt động cần thực hiện để nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức trong giai đoạn mới của hội nhập quốc tế.


Vietnamese Poultry Husbandry in the application of new generation free trade agreements

Abstract:

Being a member of Free Trade Aggrements, Vietnam is facing numerious challenges and opportuinities, such as (i) increase competitiveness capability by enhancing opportunities for businesses; (ii) helps SMEs participated into global value chain. Along with that, for sure, FTAs also brings threats for all businesses, expecially for Poultry Husbandry. Sector analysis approach is applied to measure the attractiveness of the Vietnam’s livestock industry in general and Poultry Husbandry in particular. It is confirmed that, the Vietnamese Poultry Husbandry still has considerable appeal, particularly the factory poultry farming. Solutions and activities to the Poultry Husbandry from industry, business and guides from management are needed to be proposed, and to be carried out to seize opportunities and overcome challenges when Vietnam becomes the official member of FTAs.