Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 139 | THÁNG 10/2017

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại: tiếp cận lý thuyết từ nguồn gốc chuỗi giá trị

Nguyễn Văn Thụy, Nguyễn Thị Kim Phụng

Tóm tắt:

Năng lực cạnh tranh là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong giai đoạn hiện nay. Bài nghiên cứu này nhằm mục đích tổng kết lý thuyết năng lực cạnh tranh dựa trên chuỗi giá trị, phát triển của lý thuyết chuỗi giá trị theo trường phái nguồn lực của doanh nghiệp và quá trình ứng dụng lý thuyết này đối với NHTM.


Competitiveness of commercial banks: approach to resource-based value chain theory

Abstract:

Competitiveness is a determinant of survival and sustainable development of the commercial banks nowadays. This article summarizes the competitiveness theory based on the value chain and its development under the resource-based view (RBV) and the application of this theory to commercial banks.