Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 111 | THÁNG 6/2015

Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM

Phan Đình Nguyên, Nguyễn Thị Trúc Mai, Hà Văn Dũng

Tóm tắt:

Tấm chắn thuế (TCT) từ nợ là một trong những yếu tố quan trọng liên quan đến việc xác định cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Nghiên cứu này định giá TCT từ nợ vay đối với giá trị của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu: (i) Liệu rằng các doanh nghiệp Việt Nam có tận dụng được giá trị TCT khi lựa chọn cấu trúc vốn; (ii) Giá trị của TCT là lớn hay nhỏ trong giá trị doanh nghiệp. Nghiên cứu thực hiện hồi quy tuyến tính và phi tuyến cho dữ liệu chéo của 108 công ty niêm yết tại Việt Nam; sử dụng biến phụ thuộc là dòng thu nhập hoạt động mong đợi trong tương lai thay cho biến giá trị thị trường (GTTT) của công ty, nhằm kiểm soát các yếu tố ngoài thuế, bao gồm rủi ro và tăng trưởng. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị TCT có tương quan với GTTT doanh nghiệp và giá trị dòng tiền mong đợi trong tương lai, đồng thời giá trị ước lượng bình quân TCT đạt 22,63% trong giá trị doanh nghiệp.