Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 111 | THÁNG 6/2015

Vai trò bảo hiểm rủi ro lạm phát của vàng ở Việt Nam

Hồ Thị Lam

Tóm tắt:

Ứng dụng phương pháp kiểm định đồng liên kết (Johansen co-integration test) và mô hình hiệu chỉnh sai số (Vector Error Correction Model - VECM), bài viết nghiên cứu mối quan hệ đa chiều giữa thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam và các yếu tố kinh tế vĩ mô (lạm phát, tỷ giá, sản lượng công nghiệp, cung tiền, lãi suất ngắn hạn và lãi suất dài hạn). Dữ liệu được thu thập trong giai đoạn từ tháng 7/2006-02/2014. Nghiên cứu tìm thấy phương trình cân bằng dài hạn và hệ các phương trình cân bằng ngắn hạn giữa biến VN-Index và các chỉ số kinh tế vĩ mô, qua đó kết luận rằng chỉ số VN-Index biến động cùng chiều với tỷ giá, sản lượng công nghiệp, cung tiền, lãi suất dài hạn; biến động ngược chiều với lạm phát, lãi suất ngắn hạn. Chỉ số lãi suất dài hạn có ý nghĩa giải thích sự biến động của VN-Index lớn nhất so với các chỉ số vĩ mô xem xét. Kết quả nghiên cứu cho biết tốc độ điều chỉnh của chỉ số chứng khoán về cân bằng dài hạn khi có cú sốc từ các biến vĩ mô là rất chậm, khoảng 3,08%/tháng.