Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 111 | THÁNG 6/2015

Khoảng cách địa lý, thông tin bất đối xứng và hạn chế tín dụng: Trường hợp nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lê Khương Ninh, Huỳnh Hữu Thọ, Cao Văn Hơn

Tóm tắt:

Quản trị dòng tiền một cách hiệu quả đóng vai trò quan trọng giúp các nhà điều hành doanh nghiệp cân đối các nguồn vốn để ứng phó kịp thời với những khó khăn về tài chính cũng như có thể nắm bắt nhanh chóng các cơ hội đầu tư nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh (Alti, 2003). Nghiên cứu này nhằm xác định một số yếu tố tác động đến độ nhạy của dòng tiền đầu tư (DTĐT) của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn sau khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2009-2013. Sử dụng hồi quy tác động cố định (FEM) cho dữ liệu bảng, nghiên cứu tìm thấy sự tác động của tỉ lệ chia cổ tức, qui mô hoạt động, biến động dòng tiền và tài sản hữu hình đến độ nhạy DTĐT của các doanh nghiệp. Các kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu trước đây của nhiều tác giả trên thế giới. Đồng thời, nghiên cứu chưa tìm thấy mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và độ nhạy DTĐT trên bộ dữ liệu nghiên cứu.