Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 111 | THÁNG 6/2015

Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát trong quy trình thẩm định giá tài sản bảo đảm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Kim Đức

Tóm tắt:

Bài viết này sử dụng phương pháp đồ thị để tìm hiểu xu hướng của khả năng sinh lời (KSSL) của ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam và sử dụng t-test để kiểm định sự khác biệt về KSSL giữa khối NHTM quốc doanh và khối NHTMCP. Thông qua phân tích tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (Return on Asset - ROA) và lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity - ROE) của 28 NHTM trong nước giai đoạn 2002-2013, kết quả nghiên cứu cho thấy ROA và ROE của các NHTM Việt Nam thể hiện xu hướng giảm. Ngoài ra, khối NHTMCP nhìn chung đạt được ROA cao hơn khối NHTM quốc doanh, tuy nhiên sự chênh lệch này được thu hẹp dần qua thời gian. Nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng về sự chênh lệch của ROE giữa khối NHTM quốc doanh và cổ phần.