Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 111 | THÁNG 6/2015

Tác động của chính sách tiền tệ đến lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Minh Hà, Ngô Trọng Hiếu

Tóm tắt:

Bài viết dựa trên dữ liệu của các quốc gia ASEAN+6 để đánh giá sự tác động của nền dân chủ và quy mô chính phủ (QMCP) đến mức độ tham nhũng, trong đó nghiên cứu cũng xem xét sự tác động của QMCP đến chỉ số tham nhũng dưới vai trò của nền dân chủ ở các quốc gia này. Nghiên cứu sử dụng mô hình FEM và REM cho dữ liệu bảng. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính vững cho các ước lượng, phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) cũng được sử dụng trong các kết quả ước lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi tăng QMCP sẽ giảm tham nhũng nhưng ở mức độ thấp. Để đánh giá sự tác động của QMCP đến chỉ số tham nhũng dưới vai trò của nền dân chủ, bài viết đưa vào mô hình các biến tương tác và kết quả cho thấy việc gia tăng QMCP sẽ giảm được tham nhũng một cách đáng kể với sự hiển diện của các biến tương tác này.