Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 117 | THÁNG 12/2015

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành giá đất tại TP.HCM

Phan Đình Nguyên, Lê Ngọc Tú

Tóm tắt:

Bài viết là một nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố vi mô và vĩ mô tác động đến cấu trúc vốn (CTV) của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả thu thập dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 300 công ty phi tài chính niêm yết trên hai sàn giao dịch HOSE và HNX trong giai đoạn 2009-2014 và sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng cân bằng cho: mô hình kết hợp (Pooled), mô hình tác động cố định (FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) và bình phương bé nhất tổng quát (GLS). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng cơ cấu tài sản và quy mô công ty có tác động cùng chiều với CTV. Đồng thời, lợi nhuận, tấm chắn thuế phi nợ và lãi suất cho vay bình quân của thị trường có tác động ngược chiều đối với CTV. Tuy nhiên, các nhân tố vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thuế thu nhập doanh nghiệp, điều kiện của thị trường chứng khoán và các nhân tố vi mô như tốc độ tăng trưởng công ty, rủi ro kinh doanh không tác động đến đòn bẩy tài chính của các công ty cổ phần (CTCP).