Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 117 | THÁNG 12/2015

Mối quan hệ giữa thanh khoản cổ phiếu và cấu trúc vốn của công ty: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Thu Vỹ, Võ Văn Dứt

Tóm tắt:

Với mục tiêu phân tích tác động của hạn chế tài chính (HCTC) đến đầu tư doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam, nghiên cứu sử dụng phân tích hồi quy thông qua mô hình tác động cố định (FEM) và sử dụng dữ liệu bảng thu thập từ 88 doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên sở giao dịch TP.HCM và Hà Nội trong giai đoạn 2009-2014. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp có HCTC bằng việc cắt giảm cổ tức so với năm trước thì có tác động đến đầu tư và sự chênh lệch về mức độ HCTC là rất lớn giữa các doanh nghiệp. Trong khi đó, các doanh nghiệp có HCTC bằng việc không chia cổ tức hoặc có dòng tiền âm thì không tác động đến đầu tư. Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện tăng trưởng doanh thu thuần tác động cùng chiều đến đầu tư doanh nghiệp, trong khi đó số năm hoạt động kể từ khi cổ phần hóa và qui mô của doanh nghiệp có tác động ngược chiều đến đầu tư.