Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 117 | THÁNG 12/2015

Nghiên cứu mối quan hệ liên kết của thị trường chứng khoán các quốc gia ASEAN

Hoàng Công Gia Khánh, Nguyễn Đình Thiên, Nguyễn Thanh Liêm

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu (TKCP) đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là số liệu dạng bảng được thu thập từ báo cáo tài chính và các thông tin giao dịch về cổ phiếu của 70 công ty trong giai đoạn 2009-2013. Kết quả ước lượng bằng mô hình hiệu ứng cố định cho thấy TKCP có mối tương quan nghịch với tỷ lệ nợ của công ty. Ngoài ra, nghiên cứu này còn tìm thấy các bằng chứng để kết luận rằng tỷ suất lợi nhuận và lá chắn thuế phi nợ có mối tương quan nghịch với tỷ số nợ của các công ty, trong khi đó quy mô công ty và tỷ lệ giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình trên tổng tài sản lại có mối tương quan thuận với tỷ lệ nợ của công ty.