Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 117 | THÁNG 12/2015

Tác động của hạn chế tài chính đến đầu tư của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Hoàng Phi Nam

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của tự do kinh tế (TDKT) và dân chủ đến mức độ tham nhũng tại các quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 2002-2012. Để xem xét vai trò của từng yếu tố trên trong việc kiểm soát tham nhũng, bài viết đưa vào mô hình biến tương tác giữa TDKT và dân chủ. Tác giả sử dụng phương pháp GLS và 2SLS để ước lượng hệ số hồi quy của các biến trong mô hình. Kết quả phân tích hiệu ứng từng phần cho thấy TDKT giúp kiểm soát hoạt động tham nhũng hiệu quả khi mà mức độ dân chủ thấp, nhưng khi mức độ dân chủ vượt qua mức ngưỡng 5 và 6 thì việc cải thiện chỉ số TDKT không còn hiệu quả trong việc hạn chế tham nhũng. Tương tự, việc mở rộng mức độ dân chủ sẽ bài trừ tham nhũng hiệu quả khi mà mức độ TDKT thấp hơn mức ngưỡng là 7 và 8.