Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 134 | THÁNG 5/2017

Hiệu quả và thu hồi theo qui mô của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Tỉnh Long An

La Xuân Đào, Từ Văn Bình

Tóm tắt:

Nhóm tác giả nghiên cứu hiệu quả và thu hồi theo qui mô dựa trên hàm sản xuất ngẫu nhiên biên Translog với số liệu điều tra các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do Tổng cục thống kê Việt Nam thực hiện năm 2013. Kết quả nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ giữa vốn kinh doanh và doanh thu của doanh nghiệp, nhưng không có đủ bằng chứng để kết luận về sự tồn tại mối quan hệ giữa lao động, giá trị của máy móc, thiết bị và doanh thu của doanh nghiệp. Kết quả còn cho thấy, độ co giãn giữa vốn kinh doanh và lao động có tính thay thế. Trong khi đó, lao động và máy móc, thiết bị có độ co giãn bổ sung. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tính thu hồi theo qui mô (Returns to Scale - RTS) của các doanh nghiệp gia đình chưa đạt mức cao, trong khi các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn thì ngược lại; các doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn cũng chưa đạt được hiệu quả cao tính theo năng suất yếu tố tổng hợp (Total Factor Productivity - TFP).


Efficiency and returns to scale of small and medium sized enterprises in Vietnam – The case of Long An province

Abstract:

This paper examines the efficiency and returns to scale based on data obtained from the survey on small and medium sized enterprises conducted by General Statistics Office of Vietnam in 2013, and application of stochastic frontier production function. The findings show significant correlation between capital and firm revenue. However, input materials (e.g. labor, equipment) do not correlate highly with firm revenues. There is elasticity of substitution between capital and labor. Increases in labor costs result in increases in capital demand and vice versa. Meanwhile, the labor, cost of equipment and raw materials are negatively correlated. Increases in costs of materials result in decreases in firm’s demand for labor. In addition, the findings show that returns to scale of family-owned enterprises are not high. Meanwhile, private enterprises and limited companies are high in this regard. Limited companies do not reach high level of returns to scale due to low total factors productivity (TFP).