Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 134 | THÁNG 5/2017

Tình hình chi trả cổ tức tiền mặt của các công ty niêm yết trên HOSE

Tô Thị Thanh Trúc

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ chi trả cổ tức (CTCT) tiền mặt của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), sự khác biệt về tình hình tài chính giữa các công ty có CTCT và không CTCT và các nhân tố tác động đến xác suất CTCT tiền mặt của một công ty. Nguồn dữ liệu được thu thập từ các báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên HOSE trong giai đoạn 2006-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trung bình 75% số công ty niêm yết có CTCT tiền mặt hàng năm với tỷ lệ hơn 60% lợi nhuận, tỷ suất cổ tức trung bình khoảng 6,7%. Các công ty có CTCT có suất sinh lợi tốt hơn, nắm giữ lượng tiền mặt nhiều hơn và mức độ tích lũy vốn từ lợi nhuận giữ lại cao hơn các công ty không CTCT. Xác suất CTCT của các công ty cũng có mối quan hệ cùng chiều với các chỉ tiêu tài chính.


A landscape of cash dividend of the listed companies on HOSE

Abstract:

The paper studies the propensity to pay cash dividends among companies listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE), investigates the financial differences between paying and non-paying firms and determinants of the probability of paying cash dividends using data collected from financial statements of listed firms over the period of 2006-2014. The results show that, on average, approximately 75 percent of the listed firms engage in paying cash dividends annually at a fairly high payout ratio of 60 percent, resulting to average dividend yield of about 6,7%. Paying firms are those which are more profitable, have higher cash holdings and those for which retained earnings occupy a larger proportion of total equity compared with non-paying firms. The probability of paying is also positively correlated with the profitability, the cash holdings and the earned equity/total equity ratio.