Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 134 | THÁNG 5/2017

Nghiên cứu hành vi gian lận thuế của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Nguyễn Việt Hồng Anh, Nguyễn Thị Loan

Tóm tắt:

Căn cứ vào nền tảng lý thuyết của mô hình tam giác gian lận Cressey (1953), tổng hợp các hành vi gian lận thuế (GLT) từ các nghiên cứu trước và môi trường pháp lý thuế tại Việt Nam, nghiên cứu tiến hành khảo sát và chọn mẫu đại diện từ 197 cán bộ thuế và 187 doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong năm 2016 để xác định hành vi GLT tại Việt Nam. Thông qua kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả khuyến nghị một số biện pháp góp phần hạn chế tình trạng GLT tại các doanh nghiệp Việt Nam qua việc thực hiện tinh gọn hệ thống văn bản pháp luật về thuế, điều chỉnh thuế suất, tăng cường phát triển dịch vụ công, kết nối hoạt động và nguồn nhân lực của các ban ngành nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý thuế và tăng cường quản lý chứng từ, hóa đơn của cơ quan thuế.


Tax fraud activities of enterprises in Vietnam

Abstract:

The study employs Fraud Triangular Model developed by Cressey (1953) to examine the tax fraud activities of enterprises in Vietnam. Data were collected from the survey on 197 tax officials and representatives of 187 enterprises in Ho Chi Minh city in 2016. Based on the findings, recommendations are made to reduce tax fraud of Vietnamese enterprises including streamlined review of the system of tax law; adjustment of tax rate, boosting the efficiency of public services, enhancing collaboration among staff from different departments to support tax administration in managing effectively invoices and tax documents at the tax offices.