Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 134 | THÁNG 5/2017

Khả năng tiếp cận tín dụng vi mô của hộ dân làng nghề truyền thống sơn mài ở Bình Dương

Nguyễn Hồng Thu

Tóm tắt:

Mục đích nghiên cứu là nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng vi mô (TDVM) của các hộ dân tại làng nghề truyền thống (LNTT) sơn mài của tỉnh Bình Dương. Nghiên cứu mẫu từ 150 hộ dân cho thấy năm yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận TDVM là giới tính, tỷ lệ phụ thuộc, thu nhập của hộ dân, lãi suất vay và vốn xã hội. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao khả năng tiếp cận TDVM cho các hộ dân tại LNTT sơn mài của tỉnh Bình Dương.


The accessibility to micro-credit of households at traditional villages of lacquer in Binh Duong province

Abstract:

The study investigates the determinants of the accessibility to micro-credit of the households in traditional villages of lacquer in Binh Duong province. Data were obtained from the survey on 150 households in these villages. The findings show that five factors affect the accessibility to microcredit including gender, dependency ratio, income, interest rates and social capital. Based on the results, policy implications are discussed to enhance the accessibility to micro-credit of the households resided in the traditional villages in this province.