Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 108 | THÁNG 3/2015

Hội nhập kinh tế và giá cổ phiếu: bằng chứng từ Việt Nam và các nước ASEAN+3

Võ Xuân Vinh, Phùng Quốc Lan

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu các yếu tố quyết định lãi cận biên (LCB) của ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam qua dữ liệu báo cáo tài chính trong giai đoạn 2008-2013. Nhóm tác giả thiết lập mô hình phân tích thực nghiệm được kế thừa từ nghiên cứu của Maudos và Solisa (2009) và sử dụng phương pháp phân tích bình phương bé nhất với hiệu ứng cố định (Fixed effect) trên dữ liệu bảng. Kết quả phân tích thực nghiệm tìm thấy bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ cùng chiều giữa sức mạnh thị trường và chi phí hoạt động với LCB. Kết quả cùng tìm thấy các NHTM có kinh doanh nhóm sản phẩm phi truyền thống có mức LCB thấp hơn. Lạm phát tăng cũng là yếu tố làm tăng LCB của các NHTM