Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 108 | THÁNG 3/2015

Nghiên cứu tỷ suất sinh lợi của danh mục cổ phiếu giá trị và phần bù giá trị trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Phạm Hữu Hồng Thái, Nguyễn Vũ Hồng Phượng

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường mối quan hệ giữa độ biến động giá (ĐBĐG) và lợi nhuận chứng khoán. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này là chuỗi chỉ số VN-Index theo thời gian với tần suất ngày (daily series) được thu thập trong giai đoạn từ ngày 03/01/2006-30/5/2014. Thống nhất với lý thuyết đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro, kết quả ước lượng bằng mô hình GARCH-M cho thấy sự biến động giá có tương quan thuận với lợi nhuận của các cổ phiếu, nhưng mối quan hệ này không có ý nghĩa về mặt thống kê. Tuy nhiên, bằng việc áp dụng mô hình EGARCH-M, nghiên cứu này đã tìm thấy mối quan hệ đồng biến giữa ĐBĐG và lợi nhuận chứng khoán với mức ý nghĩa thống kê 10%.